สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเ้ครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ หลอด

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-53-0005

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สนามชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาทำคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลสนามชัย และหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more