ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น K – ๓๓๐๐NR หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ – ๖๐ – ๐๐๐๓

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (บริเวณเลียบคลองบ้านแป้งฝั่งบ้านนางพรทิพย์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (บริเวณเลียบคลองบ้านแป้งฝั่งบ้านนางพรทิพย์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more