ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

   

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการขุดดินแลกน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองไซร) หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการต่อโดเมนและโฮสด์ ของเว็บไซต์ Snamchai.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตะ้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมารถแทรคเตอร์เพื่อปรับเกลี่ยดินและวัสดุพื้นทาง ขนาดพื้นที่ถมดินประมาณ ๑,๓๐๐ ตารางเมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ วันๆ ละ ๘ ชั่วโมง บริเวณด้านหลัีง อบต.สนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more