ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

 

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องกำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเลียบคลองบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง ขนาดมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเลียบคลองบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้งขนาดมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัยกำหนด)

   

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเลียบคลองบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง ขนาดมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัยกำหนด)

      &nb

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามไชย

Read more