ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน ท่อประปา PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน ท่อประปา PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น K – ๓๓๐๐NR หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more