ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติตำบลบ้านแป้ง

ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการจดบันทึก ประวัติหมู่บ้าน จากการเล่าขานต่อ ๆ กันมา จากการจัดเวทีประชาคมเพื่อสืบหาประวัติหมู่บ้านพบว่า สมัยกรุง ศรีอยุธยาเป็นราชธานี หมู่บ้านบริเวณนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำขนมจีน ขาย ซึ่งก่อนทำขนมจีนจะต้องมีการหมักแป้งก่อน ทุกบ้านในละแวกนี้จะหมัก แป้งขนมจีนกันทุกบ้าน จนต่อมาชาวบ้านจึงเรียกบ้านนี้ติดปากว่าบ้านแป้ง

ประวัติตำบลสนามชัย

ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีการจดบันทึก ประวัติหมู่บ้านอย่างแน่ชัด จากการจัดเวทีประชาคมเพื่อสืบหาประวัติหมู่ บ้านพบว่า เดิมนั้นชื่อวัดดงขี้ไก่และใช้เป็นสถานที่สำหรับค่ายทหารในสมัย กรุงศรีอยุธยา เพื่อทำการสู้รบกับทหารพม่าในสมัยนั้นได้ใช้เชือกคาดผ่านแม่ น้ำเพื่อดักทำร้ายทหารพม่าที่จะมารุกราน ในครั้งหนึ่งที่มีการสู้รบกับทหารพม่าปรากฏว่าได้รับชัยชนะ จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดสนามไชย เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะและได้ตั้งชื่อเป็นชื่อของตำบลจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ อบต.สนามชัย

logo

ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบางปะอิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำน้อย อำเภอบางไทร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประกอบด้วยเขตพื้นที่ของทั้ง 2 ตำบลรวมกัน คือ ตำบลสนามชัยและตำบลบ้านแป้ง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,184 ไร่

ภูมิประเทศ

ตำบลสนามชัย มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมาก ลักษณะพื้นที่ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 บริเวณ ดังนี้

 • พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่บริเวณตะวันออกของตำบล บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านใต
 • พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ และหมู่ที่ 7 บ้านปากกราน
 • สภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตภาคกลางมีสภาพ

ภูมิอากาศทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน

ตำบลบ้านแป้ง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของตำบลทุกปี ซึ่งจะมีน้ำท่วมขังในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี มีลักษณะสภาพภูมิอากาศทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 8 ตำบลสนามชัย และหมู่ที่ 1 – 3 ตำบลบ้านแป้ง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 3,396 คน แยกเป็นชาย 1,639 คน หญิง 1,757 คน มีจำนวน 898 ครัวเรือน โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 189 คน / ตารางกิโลเมตร

ตำบลสนามชัย

หมู่ที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งหมู่ จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 257 280 537 135
หมู่ที่ 2 219 225 444 106
หมู่ที่ 3 124 134 258 61
หมู่ที่ 4 73 81 154 38
หมู่ที่ 5 73 111 184 41
หมู่ที่ 6 199 187 386 119
หมู่ที่ 7 220 223 443 114
หมู่ที่ 8 84 93 177 62
รวมทั้งหมด 1249 1334 2583 676

ตำบลบ้านแป้ง

หมู่ที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งหมู่ จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 139 158 297 75
หมู่ที่ 2 146 148 294 79
หมู่ที่ 3 105 117 222 68
รวมทั้งหมด 390 423 813 222

ลักษณะสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

 • วัด 4 แห่ง
 • โบสถ์ 4 แห่ง

สาธารณสุข

 • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ลักษณะเศรษฐกิจ

การตั้งถิ่นฐาน / การประกอบอาชีพ

ตำบลสนามชัย ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำลำคลอง เนื่องจากในอดีตได้อาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ประชากรมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยมีการทำนา ทำสวน ทำไร่ และมีอาชีพเสริม เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยทั้งหมดได้จัดส่งจำหน่ายยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและส่งจำหน่ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ

ตำบลบ้านแป้ง ประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยการตั้งถิ่นฐานในลักษณะแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นแบบชุมชนเก่าคือการอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง โดยทั่วไปประชากรจะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน ส่วนอาชีพเสริมคือหัตถกรรม ไม้กวาดจากดอกอ้อ เป็นต้น

หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.

 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
 • อู่ต่อเรือ 4 แห่ง

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคมภายในเขตตำบลสนามชัยนั้น มีถนนสายหลักเป็นทางลาดยางขนาดสองช่องทางพาดผ่านทุกหมู่บ้านในตำบล แต่ถนนเข้าหมู่บ้านแต่ละแห่งส่วนใหญ่ที่ยังเป็นถนนลูกรัง สำหรับการคมนาคมในเขตตำบลบ้านแป้งจะมีถนนลาดยางพาดผ่านตลอด ส่วนทางน้ำจะมีเรือจากท่าน้ำตำบลบ้านแป้งข้ามฟากถึงตำบลบ้านแป้งได้ทั้ง 3 หมู่บ้าน

การไฟฟ้า
ตำบลสนามชัยมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทั้งตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ ลำห้วย คลอง 12 สาย
 • บึง หนองและอื่นๆ 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง

ข้อมูลกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนประชากร: 443
จำนวนครัวเรือน: 128

นายจะเด็จ สาสาร กำนันตำบลสนามชัย หมู่ที่ 7 บ้านปากราน
นายจะเด็จ สาสาร
กำนันตำบลสนามชัย
หมู่ที่ 7 บ้านปากราน
นายประกิจ จิตรีพิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
นายประกิจ จิตรีพิทย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 บ้านเหนือ
นายสุรัตน์ ศาสตร์สาระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านใน
นายสุรัตน์ ศาสตร์สาระ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 บ้านใน
นายวิชอบ จิตรีศัพท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่โขด
นายวิชอบ จิตรีศัพท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 บ้านไผ่โขด
นายอดิศักดิ์ ไตรถาวร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกลาง
นายอดิศักดิ์ ไตรถาวร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 บ้านกลาง
นายสมเกียรติ จิตรีขาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใต้
นายสมเกียรติ จิตรีขาล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านใต้
นายวิลาศ ทรัพย์เขต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ
นายวิลาศ ทรัพย์เขต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 บ้านเกาะ
นายสามารถ จงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพาด
นายสามารถ จงรักษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 บ้านพาด
นายเสน่ห์ ไตรสุธา กำนัน ตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ 1 บ้านแป้งใต้
นายเสน่ห์ ไตรสุธา
กำนันตำบลบ้านแป้ง
หมู่ที่ 1 บ้านแป้งใต้
นางสาวอำนวย นิลแสง ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ 2 บ้านแป้ง
นางสาวอำนวย นิลแสง
ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแป้ง
หมู่ที่ 2 บ้านแป้ง
นางสาวมณฑา จิตรโอฬาร ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ 3 บ้านลาว
นางสาวมณฑา จิตรโอฬาร
ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแป้ง
หมู่ที่ 3 บ้านลาว