คู่มือประชาชน

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน

4. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

15. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

16. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

17. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

18. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

19. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

21. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

22 . การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

24. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

25. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

26. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

27. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

29. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

32. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

33. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

36. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

38. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

39. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

40. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

41. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

51. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

52. การแจ้งขุดดิน

53. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

54. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

55. การแจ้งถมดิน

56. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

57. การรับชำระภาษีป้าย

58. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

60. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

61. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

62. การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

63. การขอใบอนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาอบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

 

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานราชการ
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานเลือกตั้ง
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 • งานชุมชนสัมพันธ์
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานสนับสนุนและบริการ
 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูู
 • งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร

 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ส่วนการคลัง

 

ภาพแทนชั่วคราว

ภาพแทนชั่วคราว

ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินอบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายเงินสะสมของอบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการบัญชี
 • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 • งานงบการเงินและงบทดลอง
 • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ส่วนงานโยธา

 

ภาพแทนชั่วคราว

ภาพแทนชั่วคราว

ส่วนงานโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.งานบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
 • งานวิศวกรรม
 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานออกแบบ

งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 • งานระบายน้ำ
 • งานจัดตกแต่งสถานที่

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือแจ้งสาธารณะเสีย/ชำรุด
 • แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
 • แบบคำร้องทั่วไป

ลดขั้นตอนบริการ

ลำดับที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาบริการก่อนหน้า ปัจจุบัน
1 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 8 นาที/ราย 5 นาที/ราย
2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3 การจัดเก็บภาษีป้าย
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั่วไป 45 นาที/ราย 30 วัน/ราย
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง 15 วัน/ราย
ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 10 วัน/ราย
กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 1 วัน/ราย 3 ชั่วโมง/ราย
5 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1 ชั่วโมง ได้ทันที
6 การช่วยเหลือสาธารณภัย ให้แจ้งตอนรับบริการ
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 30 วัน/ราย ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน
8 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) ขอใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
9 ารขออนุญาตจัดตั้งตลาด ขอใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) ขอใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
11 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ขอใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย