ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้างโครงการยกระดับถนน คสล.(ซอยกำนันน้อม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา