ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (แนวเขตบ้านนายจะเด็จ สาสาร) หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)