ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (แนวเขตบ้านกำนันเสน่ห์ ไตรสุธา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)