ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัีสดุ การจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน(อบต.สนามชัย) ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)