ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)