ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน ท่อประปา PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)