ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (รายละเอียดตาม อบต.สนามชัย กำหนด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้เด็กในการตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาขุดดินแลกน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองตาแก้ว) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาขุดดินแลกน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองปลาร้า) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more