ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเ้ครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ หลอด

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-53-0005

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาทำคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลสนามชัย และหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๘ ตำบลสนามชัยและหมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง

Read more