ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้างโครงการยกระดับถนน คสล.(ซอยกำนันน้อม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (แนวเขตบ้านกำนันเสน่ห์ ไตรสุธา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (แนวเขตบ้านนายจะเด็จ สาสาร) หมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การก่อสร้างถนน คสล. (แนวเขตบ้านนายสมควร ชดช้อย ) หมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (แนวเขตบ้านนางละม่อม ระเริงฤทธิ์) หมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาลงลูกรัง (แนวเขตร้านอาหารบ้านเรา) หมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมายกระดับทางขึ้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แนวเขตบ้านนายหลี แซ่ฉั่ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more