ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๓ ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนามชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทรุดตัว บริเวณซอยคลองปากกราน หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more