สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 มิถุนายน 2560

     

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

 

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

   

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

Read more