สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

     

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

   

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

 

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

   

Read more