สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

   

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย และหมูที่ 1-3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Read more