สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 มิถุนายน 2560

     

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Read more