ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการต่อโดเมนและโฮสด์ ของเว็บไซต์ Snamchai.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตะ้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น K – 3300NR หมายเลขครุภัณฑ์ 417 – 60 – 0003 โดยการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ จำนวน 1 ชุด

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตาม อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้เด็กในการเล่นเกมส์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more