ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องกำหนดการตรวจการจ้าง การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นเลียบคลองบ้านแป้ง หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลบ้านแป้ง ขนาดมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สนามชัย กำหนด)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามไชย

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบางไทร

Read more