ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สนามชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สนามชัย ประจำเดือนตุลาคม 2560

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “ปลูกพืชสมุนไพร”

Read more