โครงสร้างบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร อบต.สนามชัย

นายอมร ขมิ้นสน ตำแหน่ง : นายก อบต.สนามชัย
นายอมร ขมิ้นสน
นายก อบต.สนามชัย
นายพจน์ชนะ ดวงมณี ตำแหน่ง : รองนายกนายก อบต.สนามชัย
นายพจน์ชนะ ดวงมณี
รองนายกนายก อบต.สนามชัย
ร้อยโทวัลลภ เนื่องประถม ตำแหน่ง : รองนายกนายก อบต.สนามชัย
ร้อยโทวัลลภ เนื่องประถม
รองนายกนายก อบต.สนามชัย

 

สมาชิกสภา

นายวินัย โพธิ์สง่า ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.สนามชัย
นายวินัย โพธิ์สง่า
ประธานสภา อบต.สนามชัย
นางเรืองรอง พงษ์กระฉัตร ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.สนามชัย
นางเรืองรอง พงษ์กระฉัตร
รองประธานสภา อบต.สนามชัย
นายชวลิต มิเขมา ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง
นายชวลิต มิเขมา
เลขานุการสภา อบต.สนามชัย
นางโสภา จิตรีวาสน์ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย
นางโสภา จิตรีวาสน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย
นางเฉลียว พันภักดี ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย
นางเฉลียว พันภัก
ดี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลสนามชัย
นายมานัส จิตรีวาสน์ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย
นายมานัส จิตรีวาสน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย
นายอนุกูล พุ่มมาลี ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย
นายอนุกูล พุ่มมาลี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย
นายสุนันท์ แจ้งคง ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย
นายสุนันท์ แจ้งคง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย
นายประทีป จิตรีนพ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย
นายประทีป จิตรีนพ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย
นายทองสุข ไตรถาวร ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย
นายทองสุข ไตรถาวร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย
นายสอาด จิตรีวาศน์ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย
นายสอาด จิตรีวาศน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย
นายสอาด จิตรีไทย ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย
นายสอาด จิตรีไทย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย
นายสาโรจน์ ทรัพย์เขต ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย
นายสาโรจน์ ทรัพย์เขต
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย
นายสมชาย ทรัพย์เขต ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย
นายสมชาย ทรัพย์เขต
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย
นายเฉลา จิตรีผ่อง ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย
นายเฉลา จิตรีผ่อง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย
นายเพลิน จิตรีโภชน์ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย
นายเพลิน จิตรีโภชน์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 ตำบลสนามชัย
นายวิโรจน์ ศรีกรต ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย

นายวิโรจน์ ศรีกรต
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ตำบลสนามชัย

นายนิวัติ เริงทรัพย์ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง

นายนิวัติ เริงทรัพย์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง

นางเรืองรอง พงษ์กระฉัตร ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.สนามชัย

นางเรืองรอง พงษ์กระฉัตร
รองประธานสภา อบต.สนามชัย

นายสุชิน สุขสมภูมิ ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง

นายสุชิน สุขสมภูมิ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง

นางอรษา เกิดนิมิตร ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง

นางอรษา เกิดนิมิตร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง

นายชวลิต มิเขมา ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง
นายชวลิต มิเขมา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง
นางศิริวรรณ ดิษยมณฑล ตำแหน่ง : สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง

นางศิริวรรณ ดิษยมณฑล
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเฉลิมพันธ์ กลิ่นลั่นทม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสนามชัย

นายปริวัฒนสุทธิ์ เปรมบำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุมาพร อมรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

สำนักงานปลัด

นายเฉลิมพันธ์ กลิ่นลั่นทม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสนามชัย

นายเฉลิมพันธ์ กลิ่นลั่นทม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอนัญญา เจียนรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปริวัฒนสุทธิ์ เปรมบำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัฒน์ มะลิซ้อน ตำแหน่ง : บุคลากร 3
นายวัฒน์ มะลิซ้อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศุภวรรณ เจริญสุข
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามไชย
นางสาวกฤษณา รอดเสมอ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโร
งเรียนบางไทร
นางกฤษณา จันทร์ภิรมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจิราภรณ์ จิตประกอบ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราภรณ์ จิตประกอบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนาภรณ์ บัลลังสผล
พนักงานทั่วไป

นายบรรจง ธนูศร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเชาวน์ ไกรวัลย์
พนักงานทั่วไป

นายทวีศักดิ์ จิตรีศัพท์

คนงานทั่วไป


นางสุกันญา แหวนทองคนงานทั่วไป

นางจุรีย์ บุญยะรัตน์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ รร.วัดสนามไขย

นางสาวมาลัย เกิดน้อย

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณวิษา ไตรสถาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสมทรัพย์ นามมันทะ

พนักงานดูแลรักษาความสะอาด

นายถาวร ขจรเวช

คนสวน

นางสาวนภาพร ยมรัตน์

ผู้ช้วยนักจัดการงานทั่วไป

นายธวัชชัย สาสาร

พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

นางสาวอุมาพร อมรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสาวสิริกานต์ สรรพวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางเยาวรัตน์ พงษ์กระฉัตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายปฏิบัติการ
นางสาวภาณี ส้มหวาน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา

นายเฉลิมพันธ์ กลิ่นลั่นทม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์เขต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนา
จ ไตรประวัติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายจิรภาส สุนทรโภคิน

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายไพศาล ไตรวิชา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

นายวิรัช เสมอใจ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตรีเนื่อง

ผู้ช่วยช่างทั่วไป